Surányi László:

METAAXIOMATIKAI PROBLÉMÁK

Előszó

„A logosz a teljesség igénye mint kérdések forrása” - írja Tábor Béla (l. itt az utószóban). A matematikai axiomatika eredeti hilberti programjában, az úgynevezett metamatematikai programban az axiómarendszerrel szemben támasztott alapkövetelmény a rendszer teljessége, ellentmondásmentessége és az egyes axiómák függetlensége (a többire való visszavezethetetlensége). Teljességen az axiomatika azt érti, hogy minden, a rendszer nyelvén megfogalmazott állítás vagy levezethető, vagy cáfolható a rendszer eszközeivel. Ez csak egy mozzanata annak, amit Tábor Béla nyomán itt teljességnek nevezünk, valójában a három alapkövetelmény együtt jelenti és jellemzi a teljesség igényét a hilberti axiomatikában.
A matematikai axiomatikának ez az eredeti teljességigénye a logoszt képviseli. Ezért kapcsolódunk az axiomatikához - Szabó Lajos nyomán -, és ebben kapcsolódunk hozzá. Nem kapcsolódunk azonban az axiomatikához abban, sőt élesen támadjuk azért, hogy már kiindulásánál korlátozza ezt a teljességigényét. A szakaxiomatika azt kérdezi: mi a teljesség igényének a szerepe a matematikai megismerésben? Azt már nem kérdezi, hogy nem ellentmondás-e, nem a nem-teljesség igényével beszél-e a teljesség igényéről, ha csak annyiban törekszik a teljességre, amennyiben ez közvetlenül szolgálja az ő matematikai igényeit. De hogy jogosan vetjük-e fel ezt a kérdést, az persze attól függ, hogy milyen tágan értelmezi a szakaxiomatika a matematikát.
A matematikai axiomatika (s ebbe beleértjük az összes vele párhuzamosan, különböző neveken futó alapkutatási ágakat, tehát a metamatematikát, a szimbolikus logikát, a modellelméletet stb.) adottnak tekinti és késztermékként kezeli a matematikát, a matematika olyan alapfogalmait, mint a szám, az egyenes vagy a halmaz. Legföljebb arra tesz kísérletet, hogy egyiket a másikra „visszavezesse”. Egyáltalán nem foglalkozik annak elemzésével, hogy milyen művelet, milyen szellemi tevékenység hozza létre ezeket az alapfogalmakat.
Az axiomatika az alapfogalmak definiálását kifejezetten lehetetlennek tartja. Holott saját magával szemben csak akkor lenne következetes, ha azt mondaná: egy rendszer alapfogalmait az adott rendszeren belül nem lehet definiálni, de egy átfogóbb és erősebb, „eggyel magasabb szintű” rendszerben kell tudnunk definiálni azokat. S ha a geometria és az aritmetika alapfogalmait, az egyenest és a számot meg is próbálja definiálni egy erősebbnek vélt rendszeren, a halmazelméleten belül, a halmaz vagy az attól csak mennyiségileg és nem strukturálisan különböző osztály fogalmának esetében meg sem próbálkozik ilyen magasabb szintű definícióval. Másrészt a leírásnak, illetve a rámutatásnak a definiálásnál magasabb rendű és egzaktabb formáját az axiomatika nem ismeri, ami azt is jelenti, hogy végső soron elemzetlen és elemezhetetlen, mert meghatározatlan alapfogalmakból indul ki. A logoszt akarja képviselni, de a matematikai alapfogalmak tekintetében a mítosz álláspontján áll. A mi metaaxiomatikus axiomatika-elemzéseinknek ezért visszatérő alaptémája lesz logosz és mítosz viszonyának elemzése.
A mi metaaxiomatikánk is kiindulópontul fogadja el az axiomatika hármas alapkövetelményét, de azon belül a szakaxiomatika kérdésével ellentétes irányú kérdésből indul ki. Míg a szakmatematika arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi a teljesség igényének, az axiomatikus hármas követelménynek a funkciója a matematikán belül, addig a mi első, tehát legfontosabb kérdésünk a matézis vonatkozásában az, hogy mi a teljesség igényével fellépő megismerésen belül a matézis funkciója. Csak ezután következik az a kérdés, hogy az így kapott „ősmatézisnak” mi a viszonya a matematikai szakkutatás egészéhez, alapfogalmaihoz, és hogy mi a matematikai szakkutatás funkciója.

A szakaxiomatika, mint mondtuk, a matematika alapfogalmait adottnak tekinti. Tágabb értelmezésre a szakaxiomatikán belül csak olyan fél-outsiderek részéről van igény, amilyen például Andreas Speiser; de még az ilyen tágabb értelmezés is adottnak tekinti a matematikai gondolkodás meglétét és értékét. Ezzel szemben a mi metaaxiomatikánk előbb felteszi azt a kérdést, hogy a megismerő szellem milyen szükséglete és milyen tevékenysége, milyen művelet hozza létre a matézist (az eredeti matematikai gondolkodást), a matézis egyes alapformáit. Először azt kérdezzük: mi a matézist létrehozó szellemi szükségletnek és műveletnek az eredete, funkciója és értéke a teljesség igényén belül? Azok és csak azok a kérdések tartoznak a metaaxiomatika körébe, amelyek arra szolgálnak, hogy ennek a kérdésnek mint tényleges kérdésnek a feltevését és megválaszolását megalapozzák.

- - -

Az itt következő írásokban rámutatunk arra, hogy a szakmatézisban is szükségképpen középpontba kerülnek a szellem olyan alapkérdései, mint az, hogy mi az igazság, mi az azonosság, a másság és a különbség, mi az Egy, a végtelen és a szám, mi a létezés, a minden és a reláció, vagy a pont, a tér és az egyenes. De korántsem elégszünk meg ennyivel, és nem is ez az, ami elsősorban érdekel minket. A metaaxiomatikai kiindulópont azt jelenti, hogy előbbrevalónak tekintjük annak a megmutatását, hogyan jelennek meg és mit jelentenek például az Egy, a végtelen és a szám, vagy a pont, a tér és az egyenes a teljesség igényén belül, azaz hogyan képezhetők le a velük kapcsolatos (szak)axiomatikus kérdések a teljesség igényével fellépő megismerés belső kérdéseire és hogyan világíthatók meg belőlük. Ahol pedig közvetlenül a szakaxiomatikán belül felmerülő ilyen centrális kérdésekre reflektálunk, ott azt mutatjuk meg, hogy a szám-egy, a geometriai egyenes, a matematikai reláció szakkutatásán belül megjelenő alapkérdéseknek a súlyuknak megfelelő és teljes, tehát axiomatikus kifejtése csakis úgy lehetséges, ha leképezzük őket azokra a kérdésekre, amelyeket Szabó Lajos az „egyetlen misztérium” kisugárzásának tekint. „Az egyetlen ősmisztérium - mondja Szabó Lajos - a létezés, megismerés és értékelés trinitárius immanens egysége. Ebben a végső képletben benne van az, amit mondunk és az, amit mondani nem tudunk. Az ősmisztérium áll előtérben: ez éppen racionális, értelem-igenlő szempontból döntő.” [2]
Nyugodtan mondhatjuk, hogy paradox helyzetben vagyunk: el kell távolodnunk attól a szakmai környezettől, amelyben a kérdések felmerülnek, és éppen azért kell eltávolodnunk tőle, hogy megértsük az ott felmerült kérdéseket. Vagy másképp fogalmazva: ahogyan Szabó Lajos szerint a Bibliával való közvetlen foglalkozás eltávolít a Biblia szellemétől[3], ugyanúgy a matematikával való közvetlen foglalkozás is eltávolíthat a matematika szellemétől. Az itt következő írásoknak mégsem az a céljuk, hogy eltávolítsanak ettől a matematika szellemétől eltávolító szakmatematikai magatartástól (ezt ma egyre nagyobb hangerővel teszik a legkülönbözőbb, magukat spirituálisnak tartó irányzatok), hanem kifejezetten az, hogy közelebb vigyenek a matematika szelleméhez, amely nem szigetelhető el az oszthatatlan egy szellem semmilyen meg nyilvánulásától. A szellemi élet minden területén az axiomatizmus és a metaaxiomatizmus erői küzdenek egymással, a matematika ennek a harcnak egyik - kitüntetett jelentőségű - küzdőtere. E kötet tanulmányai - melyekben a saját metaaxiomatikai kutatásaimon kívül elsősorban Szabó Lajos nyelvmatézisára és Tábor Béla pneumatológiai (személyiség-, szimbólum- és logoszelméleti) elemzéseire támaszkodtam - hozzá kívánnak járulni ahhoz, hogy ennek a harcnak a frontjai élesebben kirajzolódjanak.

Szümpózion a nulláról (a teljes szöveg itt olvasható)

1. A nulla az önálló matematika szubcentruma. - Az aritmológus vitaindítója

A matematikus gondolkodásmódjának két legfontosabb jellemzője a nulla-centrikusság és az, hogy a kisebb-nagyobb ellentétpárt nem határolja el az egy-sok ellentétpártól, s ezzel indirekt módon azonosítja a kettőt, a „kisebbet” az „egy”, a „nagyobbat” a „sok” irányával.
Úgy természetes, ha az egynél kezdjük a számolást. A nulláról, a semmiről, a nemlét e különös képéről nem tudjuk, hogy mi, amíg el nem hisszük, hogy amit használni tudunk, arról már tudjuk is, hogy micsoda. A gyerek tudja, hogy ha három tehénből elveszünk kettőt, akkor egy tehén marad, de ha három tehénből három tehenet veszünk el, akkor szerinte nem nulla tehén marad, hanem a zöld rét és a napsugár.
Eredendő tapasztalatunk a létről van, és nem a nemlétről.
A modern ember (de öntudatlanul már a görög és a középkori is) a számolást mégis a nullánál kezdi. A kezdőpontot a nullába helyezi: gondoljunk például a 0-kilométerkőre vagy arra, hogy a Descartes-féle koordinátarendszer origója, kezdőpontja - a res extensa-nak a res cogitanstól duálisan elválasztott külön világára irányuló megismerő forma külön centruma - a (0, 0) pontban van. A nulla-origóra épül a „nagy robbanás” asztrofizikai hipotézise, amely az egész fizikai világegyetemet, és a halmazelmélet üreshalmaz-axiómája, amely az egész matematikai univerzumot a nullából akarja felépíteni. A nulla-gondolat tehát érintkezik a semmiből való teremtés dogmájával is. A 0 számjegyalakja pedig a tojásra utal, amely Johann Jakob Bachofen szerint anyaöl- és földszimbólum. Azt is mondhatjuk, hogy a 0 számjegy egy középpont nélküli (üres) kör (vagy ellipszis). Mindenesetre olyasvalamit szimbolizál, ami a láthatatlan, teremtő férfi-princípium nélkül, attól elválasztva csak a pusztulás és keletkezés megváltástalan körforgását zárja magába. Az orfikus tojás a születés és meghalás egyensúlyát fejezi ki: egyik fele világosra, másik fele sötétre van festve. Vajon benne van-e ez a kétpólusosság a matematika nullájában?
...
A látszat szerint a nulla a pozitív és negatív pólus egyensúlyát fejezi ki: 0=1+(-1); sőt, a nulla mintha a cusanusi coincidentia oppositorum-ot (az ellentétek egybeesését) is kifejezné: 0=-0.
Valójában azonban a negatív számok nem ellentétei a pozitív számoknak, csak fordítottjai, tükörképei.
A görögöknek nem voltak negatív számaik. Másrészt az egyet nem számnak tekintették, hanem a transzcendens Egy szimbólumának, a számok kezdetének, elvének. Természetesen minden szimbólum egyben önálló erőforrás is. Amikor az aritmetikai - és az aritmológiai - 1 létrehozza a számokat, ez vissza is hat rá: az 1 már a görögöknél elkezd hasonulni a többi számhoz (lásd Zalai Béla rendszerelemzéseit és Szabó Lajos matematikaelemzéseit). A nulla, a -1 és a negatív számok csak ezután alakulhattak ki. Egyszerűen az a nihilista igény hozta őket létre, hogy a kivonás korlátlanul elvégezhető legyen, hogy a számolásnak ne legyen kezdete, olyan kiindulópontja, ahol a kivonás: az absztrakció, a csökkenés, a hátrálási kényszer megszűnik.
Absztrakció, csökkenés, hiány, kiüresedés, hátrálási kényszer, kivonás: mindez az egészből kiszakadónak, a lezárulónak, a démonnak a mozgása. Ezzel szemben a konkréció, a növekedés, a bőség, a kielégülés-kiegészülés, az előrelépés, a (hozzá)adás az egészséges szellem mozgása. Nem mindegy, hogy egy konkrét gondolat megszületésekor melyik szab határt a másiknak. Amíg az 1 még szimbolikusan őrzött valamit transzcendens hátteréből (ha dinamikus transzcendáló erejéből már nem is), addig határt tudott szabni a kivonásnak. A kivonás akkor válik az összeadással egyenrangú műveletté, amikor az aritmetikai egy megszűnt a transzcendens Egy, a kezdet szimbóluma lenni, s mint az Egy hatóköréből kivont szerszám, attól függetlenül, önállóan kezd funkcionálni. Amint a matematikai (eszközösítő) műveletek túlsúlyba kerülnek a transzcendáló erőkkel szemben, a relatíve transzcendáló mozzanatok, műveletek (az 1, a hozzáadás, a növekedés) és a démonikus mozzanatok, műveletek (a 0, a kivonás, a csökkenés) poláris szembefeszülése egyenértékűséggé értelmeződik át. Ahogyan a kivonás és az összeadás értékkülönbsége háttérbe szorul a matematikusok tudatában, úgy szűnik meg az egy kiindulópontként, kezdőszámként funkcionálni. A „tiszta matematikában” a nulla sokkal természetesebb, mert közömbösebb kezdőszám.
Tovább

2. A nulla a matematikai szemlélet ősképe. - Az aritmetikus válasza

Gondolatmenetedből számomra két pont különösen fontos. Az első az, hogy a nulla összefügg az izolációval, a halállal, a kiszakadással, a nemtudással. Ezt elfogadom létező összefüggésnek. A kérdésem csak az: vajon ezzel van-e telítve is? Kimerül-e ezekben a nulla tartalma? Hiszen - és ez a második pont - a nullát te sem a „semmi” egzisztencialista, nihilista nyelvén, és nem is a negatív teológia nyelvén elemezted, hanem a platoni-plótinoszi-cusanusi Egyen mérted. Számomra már az is a nulla értékét fejezi ki, hogy Egy-derivátumként értékeled! De továbbmenve azt kérdezem - mert ebben az irányban mintha nem igazán kérdeznél, hanem csak úgy, mint akinek eleve elhatározott válasza van arra, amit kérdez -: nem lehet-e, hogy a nulla kétpólusú? Nem lehet-e, hogy az izoláció és a kiszakadás, amelyről te beszélsz, csak az egyik pólus, és van a nullának egy ezzel ellentétes pólusa is? Nem lehetséges-e, hogy a szám-egy az Egynek még mítoszburokkal körülvett képe a matematikában, és vele szemben a nulla a logizált, logosszal átitatott (dinamizált) Egy, a valódi matematikai Egy-kép? Nem lehetséges-e, hogy a nulla a szám-egytől nem a széttartás és eltűnés (nemlét) világa felé mutat, hanem az erősebb Egy-tudatosság, az Egy megkülönböztető és osztó ereje, azaz a logosz irányába? Nem lehetséges-e, hogy a szám-egyen még magától értetődően rajta van egy mítoszburok, amin át kell törni, hogy valódi jelentéséhez, végső tartalmához, a platoni, dialektikusan kutatható Egyhez jussunk? ...
Ami a mítosz, a megbontatlan szimbólumvilág perspektívájából nézve „semmi” vagy démoni erő, az a mítosz burkát feltörő szellem energiájával megragadva lehet a Egy megkülönböztető és osztó ereje, a logosz. ...
A nulla-gondolat a művészetben forma-aszkézist, a matematikában éppen ellenkezőleg formagazdagodást jelentett. Mert ahol a művész képzelete a látható, az egyedi kép konkrétságát hiányolja, mintegy képszomjban szenved, a matematikus képzelete ott mozog a leggyorsabban, a legotthonosabban. Az   1-0  polaritás az empíria és az elmélet, a képi és a metaforikus gondolat, a művészet és a matézis polaritásának, végső soron a szimbólum és a logosz polaritásának és e polaritás problémáinak a matematikai leképezése. A nulla-gondolat a művészetben „természetellenes” - ezért is volt forradalmi mozdulat hozzányúlni. Ez a mozdulat kifejezte és erősítette a festők öntudatát; fókuszba gyűjtötte a robbanásszerűen felszabaduló óriási energiákat. (Malevics mellett Kandinskyra és Vajda Lajosra is gondolhatunk.) A matematikában ugyanez a mozdulat „természetes”, ezért folyamatosan, fokozatosan hagyománnyá nőtte ki magát, és öntudatot fokozó ereje, sőt forradalmisága is csak ezen keresztül, évszázadok során derült ki, annak függvényében, ahogyan a mindenkori élmatematika egyre újabb perspektívákat nyitott, ahogy egyre mélyebbre hatolt a nulla-gondolatba.
Az elmúlt évezred szinte minden avantgarde matematikai lépése döntően kapcsolódik a nullához. Csak hármat emelek ki: az ismeretlen jelének, az origó-pontnak és a változónak a bevezetését a matematikában.
Tovább

Euklidész és Bolyai párhuzamosai: a görög és a modern tragikum szimbólumai

A Gödel-tétel spirituális jelentősége, lásd itt is.

Utóhang (Ami nem szokás: válasz egy recenzióra)

Utószó a Metaaxiomatikai problémákhoz (Egy csak félig fiktív levélből)