Surányi László publikációi

METAAXIOMATIKA
METAAXIOMATIK

Könyvek/Books/Bücher:

Szabadság és geometria: logosz és ananké harca a geometriában – Megjegyzések Tóth Imre Bolyai-értelmezéséhez,
in Tóth Imre: Bécstől Temesvárig: Bolyai János útja a nem-euklideszi forradalom felé – Surányi László: uaz.
Typotex, 2002. 79-110.

Metaaxiomatische Probleme, übers. von M. Merán
Typotex-Harri Deutsch 1999.

Metaaxiomatikai problémák,
Lélegzet könyvek 2. Typotex, Budapest, 1992.
2. kiadás 1993, 3.kiadás 1997.

Tanulmányok/Essays:

Az üdv matematikája? (Kísérlet Pascal "fogadásának" nyelvmatematikai értékelésére, 1. rész)
Pannonhalmi Szemle 2018 XXVI/2,

Matematika és lélek – Hermann Imre matematikai tárgyú gondolkodás-lélektani tanulmányairól.
BUKSZ Budapesti Könyvszemle 2015. tavasz-nyár, 47-54.

Egy matematikus megjegyzései Hermann Imre "Lélek és tér" koncepciójához
Imágó Budapest (Ex-Thalassza) 2013/3-4, 113-122.

A nem-euklidészi háromszög dialektikája – Egy rendhagyó tudománytörténész: Tóth Imre,
Café Bábel, 65. (2011 szeptember) 29–36. Letölthető itt

Symposion a nulláról
in Tartóshullám, szerk.: Beke L., Csanádi D., Szőke A.;
Bölcsész Index Antológiája, Budapest, 1985. 203-213.

Euklidész és Bolyai párhuzamosai: a görög és a modern tragikum szimbólumai
in Györe B. – Legéndy P.– Miklóssy E. – Rácz P. – Tábor Á. (szerk): Lélegzet 2
Budapest, 1987. 197-217.

Min mérhető a tudományos igazság?
Élet és Irodalom 1995. 07.05.

Descartes, Bolyai, Lobacsevszkij: a geometria visszavezetése szubjektív gyökerére
in Túl a művészeten (Az 1996-os kiállítás katalógusa). Németül:

Descartes, Bolyai, Lobatschewskij und die Zurückführung der Geometrie auf ihre subjektive Wurzel.
in Peter Weibel (ed.): Jenseits von Kunst 614-7.

Géniusz a tudományban – Polányi Mihály
in Népszava 1999 augusztus

A személyesség és a gondolkodás viszonyáról; levél Ungváry Rudolfnak. – A falszifikáció elégtelensége; levél Petőcz Andrásnak. – Található-e közös nyelv a személyes és a tárgyiasító gondolkodás számára?
in Budapesti Jelenlét/28-29 (2000 tél-2001 tavasz) 30-33., 41-43. és 51-68.

A falak csak belülről bonthatók le,
in Budapesti Jelenlét/28-29 (2001 nyár-ősz) 14-15.

ZENEFILOZÓFIAI ÍRÁSOK
PHILOSOPHIE DER MUSIK
PHILOSOPHY OF MUSIC
:

Könyvek/BÜCHER/BOOKS

Megszólít vagy elvarázsol? A zene szelleméről Typotex 2008. 320 o.

Tanulmányok/Essays

Zene és szenvedés – a nyelvi differencia
Kalligram, 2014. május, 65-68.

A hangszer és a betű mint a vizuális akusztika kezdete
Előadás a Vizuális AKUsztika Szimpóziumon, Kaposvár, 2015. augusztus 14.

„Nem a részt akarja, hanem az egészet”
Kalligram, 2010. december, 59-67.

Tér és idegenség a zenében html, pdf
Helikon 2010, Térpoétika szám (szerk. Szentpétery M., Tillmann J.A.) 2010/1-2 130-137.

A zene helye a dialogikus gondolkodásban
in Gábor Gy. – Varga M. (szerk): A lét hangoltsága – Tanulmányok a tudás sokféleségéről.
Typotex, 2010. 276-290.

A hanghullámok mélyére süllyedő szó
Kalligram 2007 július-augusztus, 133-144.

Zene és indulat. Adalékok a zene pneumatológiájához..
Kalligram 2006 július-augusztus, 112-128.

Zene és megszólítás. I. Kérdések.
Pannonhalmi Szemle 2006 XIV/1. 86-105.

Zene és megszólítás. II. Válaszok.
Pannonhalmi Szemle 2006 XIV/2. 126-138.

Tánc és dob és A tiszta csengés
1994-1997, részben megjelent itt:

Az ellenpont születése – Zeneelméleti jegyzetek Hans Kayser püthagoreizmusához és Tábor Béla dialektika-jellemzéséhez.
Pannonhalmi Szemle 2005 XIII/4. 90-109.

Schönberg: Mózes és Áron.
Nappali Ház 1990/3. Budapest, 76-78.

Interview

A szám hallható
Magyar Narancs 2016/19

EGYÉB ÍRÁSOK
OTHER WRITINGS

Szenvedés és szeretet - A fenomenológia szubjektív fordulatáról
Műhely 2020/4 11-17.

Esztétikum-etikum-logikum örvényszerű mozgása - Szabó Lajos spekulatív grafikájáról
Balkon 2020/6. 12-19.

A császári üzenet és az én kínai fala
Új Forrás 2020/10. 43-55.

A Nárkisszosz-mítosz egy pszichoanalitikus és egy pneumatológiai értelmezése
BUKSZ Budapesti könyvszemle 2017 tavasz-nyár, 44-54.

A torony, amelyből nem lehet felfelé nézni – Szó és hang: Gerstenberg, Lessing – és Philip Emanuel Bach
Pannonhalmi Szemle 2016 XXIV/4, 89-97.

Hűség és lázadás
Parnasszus költészeti folyóirat, 2016 ősz, 9-21.

Számvetés és program – Tábor Béla a magyar zsidóságról
A 2015. július 23-án a Szabadság Színpadon elhangzott szöveg bővített változata

Egy 700 éves könyv aktualitása (Zohar a Teremtés könyvéről, fordította Uri Asaf)
Élet és Irodalom, 2014. október 31-i szám

„A súlyát hordozó kilép a kőből” – A menhírtől az ellopott történelemig: egy motívum útja Mándy Stefánia költészetében
Új Forrás 2014/6, 32-43.

Egy motívum szimbólummá sűrűsödése – A szem-sugár motívum Mándy Stefánia költészetében
Műhely kulturális folyóirat, 2014/2, 51-56.

A dialogikus vers – Mándy Stefánia költészetéről
Parnasszus költészeti folyóirat, 2013 nyár, 49-57.

A kép muzikalizálódása – A Blau Reiter kiadásának 100. évfordulójára
'A vizuális zene' c. konferencián (2012.május 25.) elhangzott előadás szerkesztett változata
Aspecto 2013(IV)/1, 175–186.

Kotányi Attila és a Budapesti Dialogikus Iskola - egy sorsformáló találkozás
in Magyar Lettre Európai kulturális folyóirat 2012 nyár. 7-11. Németül:

Attila Kotányi und die "Budapester Dialogische Schule"
in Hannes Böhringer und Jozef Tillmann (eds) Tanzen wir Philosophie! Salon Verlag Düsseldorf, 2012, 20-41

(Tábor Ádámmal közösen:) A közreadók jegyzete Tábor Béla: Anselmus istenérve és Nietzsche istenkísértése c. írásához
in Pannonhalmi Szemle 2010/4.

Szabadon engedni – Felolvasva a 2007. június 4-én, a Tábor Béla születésének 100. évfordulóján rendezett megemlékezésen;
Megjelent: Műhely 2013/3 44-47.

A váratlan kultúrától a szellem költészetéig.
in Kalligram 2007. május 103-104.

Létezés és jelentőség. A heideggeri „Semmi” vagy Ady „Minden titkai”
in Budapesti Jelenlét/34 18-29.

Búcsú Mándy Stefániától. (Horváth Ágnessel közösen)
in Szombat, 2001 szeptember (XIII. évf. 7) 9.

A mágiáról
in Budapesti Jelenlét/23-24. (1999 nyár-ősz) 18-20.

Az áldozati vers.
in Ex Symposion Koncz István-emlékszám 5-7.

Márton A. András képei elé
A művész 1998-as kiállításának megnyitójára

Ezúttal a nyakazás elmarad.
in Magyar Napló 1989 XII.15. 13.

Bálint Endre 1978-as fotomontázsairól.
in A Lap/POLISZ 18-21.

Ma este nem jöhet.
in Györe B. – Rácz P. – Tábor Á. (szerk): Lélegzet antológia,
JAK-füzetek 14, Magvető Budapest, 1985. 23-26.

GRÁFELMÉLETI CIKKEK
THEORY OF GRAPHS

The covering of graphs by cliques Studia Scientiarum Mathematicorum Hungarica 3 (1968) 345-349.

On a problem of P. Erdős and A. Hajnal Colloquia Mathematica Combinatorial theory and its applications Balatonfüred 1969 pp. 1029-1041.

On line critical graphs Coll. Math. Soc. J. Bolyai 10 Infinite and finite sets Keszthely 1973 pp. 1411-1444.

Egy megjegyzés az a-kritikus gráfokról Matematikai Lapok 24 (1973) 3-4. 341-343.

Large a-critical graphs with small deficiency Studia Scientiarum Mathematicorum Hungarica 10 (1975) pp. 397-412.

(Rosta Verával közösen:) A note on the Ramsey-multiplicity of the circuit Periodica Mathematica Hungarica 7 (1976) 3-4. pp. 223-227.

A note on a conjecture of Gallai concerning a-critical graphs Coll. Math. Soc. J. Bolyai 18. Combinatorics, Keszthely 1976. pp. 1065-1074.

(Pach Jánossal közösen:) Graphs of diameter 2 and linear programming Coll. Math. Soc. J. Bolyai 25. Algebraic Methods in Graph Theory Szeged 1978 pp. 599-629.

On a generalization of linecritical graphs Discrete Mathematics 30 (1980) pp. 277-287.

(Pach Jánossal közösen:) On graphs of diameter 2. Ars Combinatoria 11 (1981) pp. 61-78.

(Pach Jánossal közösen:) 2-super-universal graphs Proceedings of the Fourth International Graph Theory Conference, Kalamazoo, 1984, John Wiley (1985), 623-636.

(Hoffmann Györggyel közösen:) A prímszámtétel első aritmetikai bizonyításának ismertetése, Matematikai Lapok 23 (1972) 1-2. 31-51.

MATEMATIKATANÍTÁS
TEACHING OF MATHEMATICS
UNTERRICHT

Könyvek/Books/Bücher:

Algebra – testek, gyűrűk, polinomok, segédtankönyv.
Typotex, 1996.

(Dobos Sándorral és Fazakas Tündével közösen:) Feladatgyűjtemény a gimnáziumi tananyag határterületeiről,
Budapest, 1996. (kéziratban)

(Dobos Sándorral és Hraskó Andrással közösen:) Feladatok a nagyvilágból,
2000. (házi kiadás)

Gráfelmélet Tankönyv és feladatgyüjtemény, egyelőre I-IV. Fejezet, 2003.

Cikkek/Papers

"Sohasem azt tanítjuk, amit tanítunk". A középiskolai matematikatanítás reformjának történetéből.
Természet Világa 2017. január - Emlékezés I-IX

"Kevés ilyen inspiráló légkört tapasztaltam" - Ötvenéves a speciális matematika tagozat
Természet Világa 2012. június - melléklet LXXXIX-XCIII

Nyissuk ki a matematikát és a matematikaórát!
A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet rendezésében tartott előadás 2012. április 18-án.
Elérhető itt is.

Miért szeretek matematikát tanítani?
A 2009. évi Rátz László Vándorgyűlésen tartott előadás.
Elérhető itt is.

Algoritmusok a középiskolában: a mohó algoritmus
in A matematika tanítása VI. évf. 1998/1-2. 18-42.

Cikkek a Középiskolai Matematikai Lapokban
Papers published in the KoMaL

Megjegyzések egy versenyfeladathoz: Számelméleti függvények egy osztályáról.
KöMaL 2002/1 1-10.

Legkisebb abszolútértékű polinomokról
KöMaL 1994/8-9 385-392.

Ponthalmazok varázsszámáról
KöMaL 1990/10 360-370.

Megjegyzések az 1987. évi Kürschák József matematikai tanulóverseny 3. feladatához
KöMaL 1988/8-9 337-346.

Olimpiai előkészítő feladatok, (Számelmélet I-II.)
KöMaL 1985/2 67. és 1985/4 170.

Olimpiai előkészítő feladatok, (Geometria II.)
KöMaL 1984/10 458.

A háromszög kevésbé ismert nevezetes pontjairól I-II.
KöMaL 1984/7., 289-294. és KöMaL 1984/8-9 337-351.

FORDÍTÁSOK
ÜBERSETZUNGEN
TRANSLATIONS
:

ROSENZWEIG, Franz:
Az antropomorfizmusról.
in Beke L. – Csanády Dániel – Szőke Annamária (szerk): Hasbeszélő a gondolában Tartóshullám antológia; Bölcsész Index Budapest, 1987. 23-27.

ROSENZWEIG, Franz:
A megváltás csillaga – részlet (Der Stern der Erlösung, Dritter Teil, 80-83.). in Szombat, 2001.szeptember (XIII. évf. 7) 3-4.

ROSENZWEIG, Franz:
Új tanulás – A Szabad Zsidó Tanház megnyitó beszédének vázlata in Szombat, 2006.január (XVIII. évf. 1)

ECKHART mester:
In hoc apparuit caritas Dei in nobis.
in Fohászok és vallomások, Vigilia Budapest, 1988. 225-229.

ECKHART mester:
Ezt mondja Dániel próféta.
in Műhely 1996/6 18-21.

FEYERABEND, Paul:
Milyen lesz a tudományfilozófia 2001-ben?
in Tillmann J. A. (szerk): A késő újkor józansága, I., Göncöl Kiadó, 1994. 190-205. és
in 2000, 1994 január, 47-53. (javított változat)

FEYERABEND, Paul:
A módszer ellen (részlet).
in Replika 1994 június 33-36.